Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung của Westlake Complex (Ý)

1. Định nghĩa.Người mua ” nghĩa là một bên mua bất kỳ Sản phẩm nào từ Westlake Com- pounds. “ GTC ” có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung của Khu phức hợp Westlake (Ý). “ Các bên ” gọi chung là Khu phức hợp Westlake và Người mua. “ Sản phẩm ” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được bán bởi Westlake Complexs. “ SDS ” có nghĩa là Bảng dữ liệu an toàn. “ Khu phức hợp Hồ Tây ” có nghĩa là Khu phức hợp Hồ Tây It-aly, Srl

2. Khả năng áp dụng GTC này; các phiên bản ngôn ngữ. Mọi thỏa thuận giữa Westlake Complexs và Người mua về việc bán Sản phẩm sẽ chịu sự điều chỉnh của GTC này. Ngay cả khi Người mua gửi cho Khu phức hợp Westlake một hình thức thỏa thuận khác, các điều khoản và điều kiện chung của Người mua hoặc các sửa đổi đối với GTC này, thì GTC này, không có bất kỳ sửa đổi nào, sẽ chi phối thỏa thuận giữa Khu phức hợp Westlake và Người mua, ngay cả khi Khu phức hợp Westlake không phản đối rõ ràng bất kỳ điều gì như vậy. hình thức thỏa thuận khác, các điều khoản và điều kiện chung của Người mua hoặc các sửa đổi đối với GTC này. Cả quá trình thực hiện hoặc giao dịch, cách sử dụng hoặc giao dịch, cũng như các văn bản hoặc thỏa thuận trước đó đều không được sử dụng để xác định, giải thích hoặc bổ sung bất kỳ GTC nào. Sự vô hiệu, toàn bộ hoặc một phần, của bất kỳ điều khoản nào của GTC này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác của GTC này, mỗi điều khoản đó sẽ được thực thi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa GTC này và một điều khoản hợp đồng cụ thể được các Bên đồng ý bằng văn bản thì điều khoản hợp đồng cụ thể đó sẽ được ưu tiên áp dụng. Chỉ phiên bản tiếng Anh của GTC này mới có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Bất kỳ bản dịch nào của GTC này sang các ngôn ngữ khác đều được chuẩn bị chỉ nhằm mục đích thuận tiện. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của GTC này và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác thì phiên bản tiếng Anh của GTC này sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Sản phẩm. Sản phẩm được bán là những sản phẩm được mô tả trong xác nhận đơn đặt hàng của Westlake Contracts, trừ khi, trong trường hợp có sự khác biệt giữa đơn đặt hàng của Người mua và xác nhận của Westlake Contracts, Người mua sẽ thông báo cho Westlake Contracts bằng văn bản về sự không đồng ý của mình, trong khoảng thời gian mười (10) ngày kể từ ngày nhận được xác nhận đơn hàng của Westlake Complexs. Sản phẩm chỉ được sử dụng cho mục đích sử dụng công nghiệp và KHÔNG dành cho mục đích tiêu dùng.

4. Giá cả và thanh toán. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Giá Sản phẩm được xác định bằng xác nhận đơn hàng của Westlake Contracts cung cấp cho Người mua hoặc, trong trường hợp không có xác nhận đó, theo giá niêm yết của Westlake Contracts có hiệu lực tại thời điểm giao hàng. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, (i) tất cả các mức giá đều là CIF/CIP (IN-COTERMS 2020) đối với cơ sở do Người mua chỉ định và (ii) khoản thanh toán sẽ đến hạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày lập hóa đơn. Người mua sẽ thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản điện tử vào tài khoản do Westlake Complex chỉ định. Người mua sẽ không được quyền thực hiện bất kỳ khoản khấu trừ nào từ các khoản thanh toán của Khu phức hợp Westlake do có bất kỳ cáo buộc bù trừ hoặc khiếu nại phản đối nào. Việc thanh toán trễ ngay lập tức sẽ được coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán mà không cần thông báo và lãi suất theo luật định sẽ tự động được áp dụng. Người mua sẽ hoàn trả cho Khu phức hợp Westlake toàn bộ chi phí thu nợ và các chi phí pháp lý liên quan của Khu phức hợp Westlake, ngay cả khi vượt quá chi phí được pháp luật công nhận. Khu phức hợp Westlake luôn có thể chuyển nhượng hóa đơn của mình cho một công ty bao thanh toán, trong trường hợp đó các khoản thanh toán sẽ được thực hiện vào tài khoản được nêu trên hóa đơn. Trong trường hợp giá thành Sản phẩm của Westlake Contracts tăng do chi phí bên ngoài tăng hoặc do sửa đổi tỷ giá hối đoái hoặc tăng giá mua nguyên liệu thô hoặc đầu vào của Westlake Contracts, các loại thuế, nghĩa vụ hoặc các khoản thuế khác được áp đặt bởi cơ quan công quyền, Westlake Complexs có quyền tăng giá tương ứng cho tất cả các đơn đặt hàng chưa được giao cho Người mua, với điều kiện Westlake Complexs cung cấp cho Người mua thông báo bằng văn bản trước ít nhất mười lăm (15) ngày. Tất cả các đơn đặt hàng cho Sản phẩm đó đã được xác nhận nhưng chưa được giao kể từ ngày việc tăng giá đó có hiệu lực sẽ được định giá lại tương ứng.

5. Giao hàng. Bất kỳ ngày giao hàng nào được nêu trong xác nhận hoặc chấp nhận đơn hàng của Westlake Complex đều chỉ là ước tính. Westlake Complexs không thể đảm bảo giao hàng vào một ngày cụ thể. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, sự thay đổi về số lượng lên tới 10% được chấp nhận bởi Người mua. Người mua sẽ được lập hóa đơn cho số lượng thực tế được giao. Số lượng ghi trên thiết bị cân được hiệu chuẩn chính thức của Westlake Complexs tại thời điểm xếp hàng sẽ được cả hai Bên chấp nhận là chính xác. Việc giao hàng có thể được thực hiện theo từng đợt và có thể bị tạm dừng miễn là Người mua trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Khu phức hợp Westlake. Trong mọi trường hợp, Westlake Hợp chất sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự chậm trễ trong việc giao hàng, trừ khi điều tương tự xảy ra do sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của Hợp chất Westlake. Nếu Người mua từ chối nhận Sản phẩm hoặc bất kỳ khoản trả góp nào, Westlake Comworks có thể, mà không ảnh hưởng đến các quyền khác của mình, sắp xếp việc lưu trữ Sản phẩm với chi phí và rủi ro do Người mua chịu. Rủi ro mất mát hoặc thiệt hại được chuyển cho Người mua tại thời điểm Sản phẩm lần đầu tiên được chuyển cho một hãng vận tải thương mại để vận chuyển. Westlake Contracts sẽ giữ quyền sở hữu Sản phẩm được giao cho Người mua cho đến khi Người mua thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo bất kỳ thỏa thuận mua bán nào với Westlake Complexs. Trong trường hợp Người mua bán lại bất kỳ hàng hóa nào được sản xuất từ Sản phẩm được bán bởi Westlake Complexs, Người mua theo đây chuyển nhượng cho Westlake Complex tất cả số tiền thu được từ việc bán hàng của họ. Nếu Người mua chịu trách nhiệm vận chuyển Sản phẩm, Người mua phải đảm bảo rằng phương tiện vận chuyển sạch sẽ và khô ráo, phù hợp để xếp và vận chuyển Sản phẩm cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý hiện hành đối với phương tiện vận chuyển đó. Trong trường hợp không tuân thủ các yêu cầu trên, Westlake Complexs sẽ có quyền không bốc hàng hoặc yêu cầu bốc hàng lên các phương tiện vận tải liên quan.

6. Bảo hành. Westlake Contracts chỉ đảm bảo rằng tất cả Sản phẩm được bán cho Người mua sẽ tuân thủ các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Westlake Alloys không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, theo hợp đồng, quy chế hay cách khác, và Westlake Complex loại trừ và từ chối tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc mục đích khác. Sản phẩm phù hợp với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất sẽ không bao giờ bị coi là có khuyết tật. Người mua sẽ nhanh chóng kiểm tra tất cả các Sản phẩm để phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết hoặc thiếu hụt sau khi Người mua nhận được chúng và sẽ thông báo kịp thời cho Westlake Hợp chất về bất kỳ hư hỏng, khiếm khuyết hoặc thiếu hụt nào mà Người mua phát hiện. Người mua phải thông báo cho Westlake Alloys về bất kỳ khiếm khuyết nào trong vòng ba mươi (30) ngày sau ngày nhận (các) Sản phẩm liên quan hoặc trước ngày Sản phẩm được sử dụng, tùy điều kiện nào đến trước, và sẽ bị phạt tịch thu. Nếu bất kỳ Sản phẩm nào được xác định là không tuân thủ chế độ bảo hành nêu trên, Westlake Alloys sẽ, theo lựa chọn của mình, thay thế Sản phẩm bị lỗi hoặc hoàn lại tiền mua Sản phẩm đó. Sản phẩm bị lỗi sẽ không được Người mua trả lại cho đến khi được Westlake Complexs cho phép. Biện pháp khắc phục này là biện pháp khắc phục độc quyền của Người mua đối với việc vi phạm bảo hành và các khiếm khuyết của Sản phẩm. Nếu luật hiện hành nghiêm cấm việc giới hạn các biện pháp khắc phục của Người mua thì Westlake Contracts đồng ý rằng số tiền tối đa mà Người mua có thể yêu cầu từ Westlake Contracts là giá mua ròng mà Người mua thực tế đã trả cho Westlake Contracts cho Sản phẩm sau đó được xác định là bị lỗi. Bảo hành này chỉ được cung cấp cho Người mua ban đầu và không mở rộng cho bất kỳ người mua hoặc người nhận Sản phẩm tiếp theo nào. Người mua không có quyền gia hạn hoặc chuyển giao bảo hành này cho bất kỳ bên nào khác.

7. Giới hạn yêu cầu bồi thường và bồi thường. Hợp chất Westlake sẽ không chịu trách nhiệm và Người mua bồi thường cho Hợp chất Westlake, đồng thời Người mua giải phóng Hợp chất Westlake và giữ cho Hợp chất Westlake không bị tổn hại trước mọi tổn thất và tổn hại phát sinh từ việc Người mua tải, lưu trữ, xử lý, mua, sở hữu, phân phối, thải bỏ hoặc sử dụng của bất kỳ Sản phẩm nào, việc Người mua sử dụng bất kỳ chức năng nào trên các trang web của Westlake Contracts hoặc bất kỳ lời khuyên kỹ thuật hoặc xử lý Sản phẩm nào mà Westlake Complex có thể đưa ra, ngoại trừ trường hợp có sự sơ suất nghiêm trọng hoặc cố ý thực hiện hành vi sai trái của Westlake Contracts. Khu phức hợp Westlake sẽ không chịu trách nhiệm về các thiệt hại cho dù là hậu quả, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, mẫu mực hay cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất uy tín, lợi nhuận hoặc doanh thu, thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, chi phí sửa chữa hoặc vật liệu, chi phí bất kỳ sản phẩm thay thế nào cho Sản phẩm mà Người mua đã mua, khiếu nại của bên thứ ba hoặc thương tích đối với người hoặc tài sản. Khu phức hợp Westlake sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, thương tích, ô nhiễm hoặc mất mát nào trong trường hợp Người mua vi phạm nghĩa vụ của mình theo Mục 13 của GTC này và Người mua sẽ bồi thường và giữ cho Khu phức hợp Westlake, nhân viên, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của Khu phức hợp Westlake không bị tổn hại gì chống lại mọi khiếu nại, chi phí, mất mát hoặc thiệt hại liên quan đến hành vi vi phạm đó. Các điều kiện hạn chế, loại trừ hoặc thiết lập trách nhiệm pháp lý có thể được các nhà cung cấp hoặc nhà thầu độc lập của Westlake Complexs viện dẫn đối với Westlake Complexs đối với hàng hóa được giao, cũng có thể được viện dẫn đối với Người mua.

8. Sản phẩm hạ nguồn. Sản phẩm nhằm mục đích chuyển đổi thành các sản phẩm hạ nguồn mới (“ Sản phẩm hạ nguồn ”). Ngược lại, Sản phẩm không nhằm mục đích sử dụng ở dạng ban đầu. Westlake Hợp chất sẽ không chịu trách nhiệm về việc Sản phẩm hạ nguồn tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến phân tán môi trường và quản lý chất thải.

9. Dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ khác. Người mua chịu trách nhiệm thiết kế, xử lý, thử nghiệm và dán nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất bằng Sản phẩm của Westlake Contracts và Người mua sẽ không dựa vào bất kỳ điều gì trên trang web của Westlake Contracts hoặc bất kỳ tuyên bố nào của Westlake Contracts về sự phù hợp của Sản phẩm mà Westlake Contracts cung cấp. Người mua có trách nhiệm thử nghiệm và điều tra các Sản phẩm do Westlake Contracts bán để đưa ra phán quyết độc lập liên quan đến tính phù hợp của chúng đối với mục đích sử dụng, chuyển đổi hoặc xử lý mà Người mua dự định và sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Westlake Contracts dựa trên lời khuyên, tuyên bố kỹ thuật của Westlake Contracts , dữ liệu, dịch vụ hoặc đề xuất.

10. Sở hữu trí tuệ. Bất kỳ đề xuất nào mà Westlake Contracts đưa ra về các ứng dụng, thiết kế hoặc cách sử dụng có thể có đối với Sản phẩm của Westlake Contracts đều không cấp cho Người mua giấy phép theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào bao gồm các ứng dụng, hủy ký hiệu hoặc sử dụng đó, cũng không phải là khuyến nghị sử dụng các Sản phẩm đó , ứng dụng hoặc thiết kế có thể vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Westlake Contracts không đảm bảo rằng việc sử dụng Sản phẩm hoặc các sản phẩm được làm từ đó, riêng lẻ hoặc kết hợp với các vật liệu khác, sẽ không vi phạm quyền sáng chế hợp lệ của người khác. Westlake Hợp chất sẽ bảo vệ Người mua nếu có khiếu nại rằng Sản phẩm, khi được giao cho Người mua, vi phạm quyền sáng chế hợp lệ của người khác và nếu cần thiết sẽ hoàn lại giá mua. Câu trên nêu rõ toàn bộ nghĩa vụ của Westlake Complexs đối với việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ Sản phẩm nào được bán dưới đây.

11. Các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của Khu phức hợp Westlake (bất khả kháng). Westlake Composites sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Westlake Composites đối với Người mua trở nên tạm thời hoặc một phần, tạm thời hoặc không, không thể thực hiện được hoặc vô lý về mặt thương mại do bất kỳ nguyên nhân hoặc sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Westlake Complexs. , bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, chiến tranh, hoạt động khủng bố, hỏa hoạn, hành động của bất kỳ cơ quan chính phủ nào, phong tỏa địa điểm hoặc tòa nhà, sự cố tiện ích, gián đoạn giao thông, đình công, gián đoạn công việc cụ thể hoặc- kiểm soát sự chậm lại và khóa máy, Điều khoản và Điều kiện Bán hàng Chung của Westlake Complex (Ý) | Trạng thái: Tháng 6 năm 2023 Trang 2 trên 2

hỏng hóc máy móc, sửa chữa hoặc bảo trì khẩn cấp, chậm trễ trong việc cung cấp các bộ phận, hàng hóa hoặc dịch vụ cho Westlake Complexs theo yêu cầu từ bên thứ ba, tai nạn, dịch bệnh, đại dịch và/hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nếu sự kiện đó xảy ra từ phía Khu liên hợp Westlake, Khu liên hợp Westlake sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ của Khu liên hợp sẽ bị đình chỉ. Nếu sự kiện kéo dài hơn 90 ngày, cả Khu phức hợp Westlake và Người mua đều có thể hủy bỏ bằng văn bản những phần không khả thi trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Khu phức hợp Westlake và Người mua. Ngoài ra, Westlake Contracts sẽ được miễn trừ nếu Westlake Contracts không thể thu được bất kỳ nguyên liệu nào cần thiết để sản xuất Sản phẩm từ các nguồn thông thường của mình và theo các điều khoản mà Westlake cho là hợp lý. Nếu vì những trường hợp như vậy mà Sản phẩm bị thiếu hụt, Westlake Alloys sẽ không có nghĩa vụ mua Sản phẩm từ bên thứ ba để thực hiện nghĩa vụ của mình và có thể phân bổ Sản phẩm có sẵn cho tất cả khách hàng và việc sử dụng nội bộ của chính mình theo cách mà Westlake Complex thấy công bằng và hợp lý; tuy nhiên, với điều kiện là Hợp chất Westlake sẽ không có nghĩa vụ phân chia hoặc cung cấp cho Người mua Sản phẩm mà Hợp chất Westlake có được bằng cách mua hoặc trao đổi để sử dụng nội bộ. Do đó, số lượng Sản phẩm không được vận chuyển sẽ được khấu trừ khỏi nghĩa vụ số lượng còn lại hiện hành, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác.

12. SDS; tuân thủ môi trường, sức khỏe và an toàn. Westlake Contracts sẽ cung cấp cho Người mua các SDS áp dụng cho Sản phẩm và Người mua sẽ cung cấp các SDS mới nhất, như đã nhận được từ Westlake Complex, cho tất cả những người theo yêu cầu của pháp luật để nhận chúng. Người mua sẽ thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa như vậy để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường nếu phù hợp với các mối nguy hiểm được xác định trong SDS hoặc được xác định theo cách khác bởi Westlake Complexs đối với Người mua. Người mua sẽ sử dụng, xử lý và xử lý Sản phẩm, đồng thời quản lý và loại bỏ tất cả chất thải và chất tồn dư phát sinh từ việc sử dụng, xử lý và xử lý Sản phẩm, bao gồm mọi bao bì, theo luật và quy định hiện hành.

13. Tuân thủ kiểm soát xuất khẩu. Khu phức hợp Westlake phải tuân theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và quốc gia. Với tư cách này, Westlake Bị cấm xuất khẩu và/hoặc bán sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc cho phép các bên thứ ba trực tiếp hoặc gián tiếp bán và/hoặc xuất khẩu sản phẩm vào một số quốc gia bị cấm vận và cho một số khách hàng bị hạn chế hoặc bị từ chối theo luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và/hoặc Liên Hợp Quốc. Các giao dịch bị cấm bao gồm mọi giao dịch trong đó Sản phẩm được vận chuyển đến hoặc qua các quốc gia bị cấm vận hoặc liên quan đến khách hàng bị hạn chế hoặc bị từ chối. Hình phạt cho việc vi phạm các luật này rất nghiêm khắc. Người mua sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc xuất khẩu Sản phẩm được mua từ Khu phức hợp Westlake cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia nào bị cấm vận, hạn chế hoặc từ chối, cũng như không bán hoặc chuyển giao bất kỳ Sản phẩm nào như vậy cho bất kỳ khách hàng nào trong các trường hợp mà Người mua biết được. hoặc lý do để tin rằng Sản phẩm sẽ được bán hoặc xuất khẩu cho bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc quốc gia nào bị cấm vận, hạn chế hoặc từ chối. Người mua xác nhận thêm rằng theo hiểu biết tốt nhất của mình, Sản phẩm được bán và giao bởi Westlake Complexs sẽ không được sử dụng cho các mục đích bị cấm theo quy định quốc gia và quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sản xuất vũ khí hoặc vật liệu được sử dụng trong ngành công nghiệp vũ khí.

14. TIẾP CẬN. Người mua phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình phát sinh từ Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến việc Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH) và sẽ cung cấp hỗ trợ như Hợp chất Westlake có thể yêu cầu một cách hợp lý dựa trên các điều khoản được nêu trong REACH và trong bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào khác áp dụng cho Sản phẩm và các thành phần hóa học của Sản phẩm tùy từng thời điểm.

15. Chấm dứt vi phạm. Nếu Người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình, không thực hiện kịp thời hoặc đầy đủ, yêu cầu tạm dừng (tạm thời) hoặc tiến hành thanh lý hoạt động kinh doanh của mình, cũng như khi tài sản của Người mua được gắn toàn bộ hoặc một phần, Westlake Complexs có quyền đình chỉ việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào dưới đây hoặc hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận mà không cần thông báo trước hoặc vi phạm, bằng tuyên bố bằng văn bản, theo lựa chọn của mình và luôn bảo lưu mọi quyền mà mình được hưởng đối với việc bồi thường chi phí , thiệt hại và lãi suất. Trong những trường hợp này, tất cả các khiếu nại của Westlake Complex đối với Người mua đều được thực hiện ngay lập tức và hoàn toàn đúng hạn. Người mua chỉ được phép hủy bỏ thỏa thuận trong các trường hợp được đề cập trong GTC này và chỉ sau khi thanh toán cho Westlake Hợp chất tất cả số tiền còn nợ cho Hợp chất Westlake tại thời điểm đó, cho dù đến hạn hay chưa.

16. Bảo vệ dữ liệu. Người mua thừa nhận rằng Westlake Complexs sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên, giám đốc và cộng tác viên của Người mua cho các mục đích liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của mình, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà Westlake Complexs phải tuân theo hoặc để thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ khiếu nại pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

17. Thuế GTGT. Nếu nguồn cung đủ điều kiện là một giao dịch nội bộ cộng đồng như được định nghĩa trong Điều 138 của Chỉ thị Hội đồng 2006/112/EC ngày 28 tháng 11 năm 2006 về hệ thống thuế giá trị gia tăng chung, Người mua sẽ thông báo cho Westlake Complex bằng văn bản và trước khi việc cung cấp diễn ra , số VAT mà Người mua sẽ sử dụng cho mỗi giao dịch và, trong trường hợp việc vận chuyển không được sắp xếp bởi hoặc thay mặt cho Westlake Complexs, thì Sản phẩm sẽ được Người mua hoặc thay mặt họ vận chuyển đến một Quốc gia Thành viên EU khác. Nếu, trong tình huống được mô tả ở trên, Westlake Complex có đủ tin tưởng rằng họ sẽ nhận được bằng chứng cần thiết kịp thời và do đó, Người mua xuất hóa đơn với thuế VAT 0%, Người mua sẽ cung cấp cho Westlake Complexs càng sớm càng tốt và trong mọi trường hợp trong vòng 6 tuần với các tài liệu chứng minh Sản phẩm đã được vận chuyển đến một Quốc gia Thành viên EU khác. Người mua phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản thuế VAT và tiền phạt nào mà Westlake Complexs phải trả nếu Westlake Complexs không nhận được các tài liệu được đề cập kịp thời. Nếu cơ quan tài chính không thể xác minh số VAT kịp thời hoặc nếu cơ quan tài chính không thể xác thực số VAT khi xác minh thì nguồn cung sẽ được coi là nguồn cung cấp quốc gia và VAT sẽ được tính tương ứng. Nếu Sản phẩm được vận chuyển bởi hoặc thay mặt cho Westlake Complexs và các cơ quan tài chính không chấp nhận bằng chứng rằng Sản phẩm đã được vận chuyển đến một Quốc gia thành viên EU khác, Người mua sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho Westlake Hợp chất thông tin bổ sung và hỗ trợ Westlake Contracts trong việc có bằng chứng được chấp nhận.

18. Linh tinh

18.1. Hủy bỏ và thay đổi đơn đặt hàng; từ chối và trả lại Sản phẩm phù hợp. Bất kỳ việc hủy bỏ hoặc thay đổi bất kỳ đơn đặt hàng nào, từ chối nhận hoặc trả lại bất kỳ Sản phẩm phù hợp nào được mua dưới đây sẽ cần có sự chấp nhận rõ ràng của Westlake Contracts và sẽ phải chịu phí hủy theo chính sách của Westlake Contracts sau đó. tác dụng.

18.2. Không từ bỏ. Việc một trong hai Bên, vào bất kỳ lúc nào hoặc đôi khi, không yêu cầu Bên kia thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào của GTC này sẽ không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó.

18.3. Truyền thông điện tử. Người mua đặc biệt đồng ý rằng Westlake Com- pounds có thể phát hành chấp nhận hoặc xác nhận đơn hàng điện tử và hóa đơn điện tử cho mọi giao dịch mua Sản phẩm được thực hiện bằng Internet, email hoặc bất kỳ phương thức liên lạc điện tử nào khác và đồng ý tôn trọng các chấp nhận hoặc xác nhận đơn hàng đó và hóa đơn như nếu chúng được giao bằng văn bản.

18.4. Phân công. Người mua phải có được sự đồng ý bằng văn bản của Westlake Complex trước và như một điều kiện của việc chuyển nhượng, chuyển nhượng, thế chấp hoặc đổi mới bất kỳ quyền, lợi ích và/hoặc nghĩa vụ nào (bao gồm cả quyền đối với các khoản phải thu) theo bất kỳ thỏa thuận nào được điều chỉnh bởi GTC này. Khu phức hợp Westlake có quyền chuyển nhượng, chuyển nhượng, thế chấp hoặc thay thế toàn bộ hoặc một phần các khoản phải thu của mình mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của Người mua.

18,5. Thư tín dụng. Nếu việc thanh toán được thực hiện bằng thư tín dụng, Người mua sẽ ngay lập tức thiết lập một thư tín dụng không thể hủy ngang có lợi cho Westlake Complexs thông qua một ngân hàng chính được Westlake Complexs chấp nhận. Thư tín dụng đó sẽ có hình thức và theo các điều khoản phù hợp với Khu liên hợp Westlake và sẽ ủy quyền hoàn trả cho Khu liên hợp Westlake số tiền đó, nếu có, mà Khu liên hợp Westlake có thể ứng trước để thanh toán hóa đơn lãnh sự, phí kiểm tra và các chi phí khác cho tài khoản của Người mua. Nếu thư tín dụng không được ngân hàng chấp nhận ngay sau khi Westlake Contracts xuất trình hối phiếu tương ứng, thì Người mua, sau khi có thông báo từ Westlake Contracts, sẽ ngay lập tức thực hiện thanh toán bằng chuyển khoản điện tử bằng số tiền có sẵn ngay lập tức vào tài khoản của Khu phức hợp Westlake trực tiếp và vô điều kiện. Tất cả các khoản phí ngân hàng phát sinh, bao gồm phí thu nợ và thuế trước bạ, nếu có, trong phạm vi quốc gia của Người mua sẽ do Người mua chịu và mọi khoản phí ngân hàng phát sinh bên ngoài quốc gia của Người mua sẽ dành cho Khu phức hợp Westlake, trừ khi các Bên có thỏa thuận khác .

18.6. Bảo hiểm. Nếu Westlake Complex đồng ý mua bảo hiểm cho tài khoản của Người mua và Westlake Complex có nghĩa vụ cung cấp bảo hiểm cho lô hàng theo điều kiện giao hàng đã thỏa thuận (INCOTERMS), Westlake Complex sẽ bảo đảm 100% số tiền trên hóa đơn trừ khi có cách định giá khác đã đồng ý.

18.7. Luật chi phối. Mọi thỏa thuận giữa Westlake Complexs và Người mua về việc bán Sản phẩm sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp hiện hành của Ý. Công ước Liên Hợp Quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ không được áp dụng.

18.8. Tranh chấp. Trừ khi có thỏa thuận khác, các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến thỏa thuận giữa Westlake Complexs và Người mua về việc bán Sản phẩm sẽ được giải quyết bởi tòa án tiểu bang có trụ sở tại Westlake Complexs. Khu phức hợp Westlake sẽ luôn có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường đối với Người mua tại tòa án tiểu bang nơi Người mua cư trú.