Điều khoản và điều kiện

ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐỂ BÁN SẢN PHẨM

 

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản (thông qua hợp đồng mua bán hoặc gọi cách khác là "Hợp đồng"), Điều khoản chung về bán sản phẩm được nêu dưới đây sẽ áp dụng cho mọi giao dịch giữa các bên. Mọi xung đột giữa Hợp đồng và các Điều khoản chung về Bán sản phẩm này sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho Hợp đồng. Người bán theo đây từ chối mọi điều khoản và điều kiện (ở mặt sau đơn đặt hàng hoặc bằng cách khác) mà Người mua gửi cho Người bán.

1.0 Mặc định/Chấm dứt : Mỗi lần giao hàng theo Thỏa thuận này là một giao dịch riêng biệt, không liên quan đến bất kỳ lô hàng nào khác. Nếu một trong hai Bên vi phạm đối với bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào của Thỏa thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc Người mua không thanh toán bất kỳ hóa đơn nào theo các điều khoản của Thỏa thuận này thì Bên kia có thể, theo lựa chọn của mình, trì hoãn việc thực hiện thêm. cho đến khi vi phạm được khắc phục và không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp khắc phục pháp lý nào khác, có thể chấm dứt Thỏa thuận này nếu vi phạm không được khắc phục trong vòng hai mươi (20) (năm (5) ngày làm việc đối với trường hợp không thanh toán hóa đơn) sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên Bên mặc định, chỉ định sự việc hoặc vấn đề mặc định. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không giải phóng một trong hai Bên khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào đã phát sinh tại thời điểm chấm dứt có hiệu lực, cũng như không ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào đến sự tồn tại của bất kỳ quyền, nghĩa vụ hoặc nghĩa vụ nào của một trong hai Bên được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận này. để tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này. Các quy định của Phần này sẽ tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt hoặc hết hạn.

2.0 Bảo hành và giới hạn khắc phục :

2.1 Tất cả các khiếu nại liên quan đến chất lượng, số lượng, trọng lượng, tình trạng và việc mất mát hoặc hư hỏng Sản phẩm trong bất kỳ lần giao hàng nào sẽ được Bên mua từ bỏ trừ khi được gửi bằng văn bản cho Bên bán trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi xảy ra một trong hai trường hợp trước đó: ( 1) đề nghị giao hàng và từ chối chấp nhận giao hàng của Người mua; hoặc (2) sự chấp nhận giao hàng của Người mua; hoặc (3) ngày được chỉ định để giao hàng.

2.2 Bất kỳ thông tin hoặc hỗ trợ kỹ thuật nào mà Người bán cung cấp cho Người mua đều được Người mua chịu rủi ro khi cung cấp và không phải là bảo hành hoặc thông số kỹ thuật. Trừ khi được nêu trong Mục 4.0 của tài liệu này có tiêu đề “ Bằng sáng chế ”, Người bán chỉ đảm bảo quyền sở hữu Sản phẩm của mình và Sản phẩm sẽ tuân thủ các Thông số kỹ thuật được đề cập rõ ràng trong Thỏa thuận hoặc nếu không có Thông số kỹ thuật nào được đề cập đến thì tiêu chuẩn hiện hành tại thời điểm đó của Người bán , thông số kỹ thuật bằng văn bản cho Sản phẩm, tại thời điểm vận chuyển Sản phẩm (“ Thông số kỹ thuật ”). ĐÂY LÀ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM DUY NHẤT NGƯỜI BÁN THỰC HIỆN VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý KHÁC, THEO QUY ĐỊNH HOẶC PHÁT SINH KHÁC TRONG LUẬT TỪ QUÁ TRÌNH GIAO DỊCH HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG MUA HÀNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỬ DỤNG, ĐƯỢC BÁN TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM. TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO KHÔNG TUÂN THỦ CÁC BẢO ĐẢM ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG MỤC 2.2 NGHĨA VỤ ĐỘC QUYỀN CỦA BÊN BÁN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC ĐỘC QUYỀN CỦA BÊN MUA SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở LỰA CHỌN CỦA BÁN: THAY THẾ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CHI PHÍ CỦA BÊN BÁN HOẶC HOÀN TIỀN CHI PHÍ GIÁ MUA ĐƯỢC PHÉP CHO MỘT GIAO HÀNG CỤ THỂ THEO YÊU CẦU KHIẾU NẠI ĐƯỢC THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN CHUYỂN CHO VIỆC GIAO HÀNG CỤ THỂ NÀY. NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG CÂU TRƯỚC NGAY LẬP TỨC, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI BÁN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHỤC HỒI NÀO (DỰA TRÊN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HỢP ĐỒNG HOẶC BẢO ĐẢM) ĐỐI VỚI BẤT CỨ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN, PHÁT SINH TỪ HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC GIAO HÀNG BỞI NGƯỜI VẬN CHUYỂN THEO ĐÂY, HOẶC BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN BÁN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI BÁN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ Khả năng xảy ra những THIỆT HẠI ĐÓ.

2.3 KHUYẾN NGHỊ CỦA BÊN BÁN VỀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỰA TRÊN CÁC KIỂM TRA ĐƯỢC TIN LÀ ĐÁNG TIN CẬY, NHƯNG BÊN BÁN KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ KẾT QUẢ THU ĐƯỢC. NGƯỜI MUA CHỊU MỌI TRÁCH NHIỆM VÀ RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ PHÁT SINH TỪ: (1) BẬT, VẬN CHUYỂN, DẪN, XẢ, LƯU TRỮ, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, BAO GỒM SỬ DỤNG SẢN PHẨM MỘT MÌNH HOẶC KẾT HỢP VỚI CÁC CHẤT KHÁC; (2) CHỨC NĂNG KHÔNG ĐÚNG HOẶC LỖI CỦA THIẾT BỊ HỆ THỐNG NẠP, XẢ, XẢ, VẬN CHUYỂN HOẶC LƯU TRỮ ĐƯỢC SỬ DỤNG BỞI NGƯỜI MUA HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BÊN MUA, DÙ ĐƯỢC CUNG CẤP HAY KHUYẾN NGHỊ ED BỞI NGƯỜI BÁN HOẶC KHÔNG; VÀ, (3) VIỆC BÊN MUA HOẶC BẤT KỲ NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ, NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA HOẶC ĐẠI DIỆN CỦA BÊN MUA KHÔNG TUÂN THỦ LUẬT, QUY ĐỊNH VÀ QUY ĐỊNH VỀ Dỡ hàng, XẢ, LƯU TRỮ, XỬ LÝ VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM. NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI SƠ LƯỢC CỦA BÊN BÁN, BÊN MUA CHỊU RỦI RO VỀ TẤT CẢ THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ, VÀ ĐỒNG Ý BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ VÀ GIỮ BÌNH THƯỜNG BÊN BÁN VÀ TẤT CẢ BÊN BÁN, CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA BÁN VÀ TẤT CẢ CÁC CÔNG TY NÀY ' VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NGƯỜI QUẢN LÝ, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN (TỔNG HỢP, “BÊN BỒI THƯỜNG”) TỪ VÀ CHỐNG LẠI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, THIỆT HẠI, MẤT MÁT, CHI PHÍ VÀ CHI PHÍ (“YÊU CẦU KHIẾU NẠI”) MÀ CÓ THỂ TÍCH LŨY HOẶC BỞI BẤT KỲ MỘT HOẶC NÀO NHIỀU BÊN ĐƯỢC BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN HOẶC HÀNH ĐỘNG NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯA ĐẾN NGƯỜI BÁN, VIÊN CHỨC, ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA NGƯỜI BÁN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN VỀ TỬ VONG HOẶC THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI HOẶC THIỆT HẠI HOẶC TIÊU HỦY TÀI SẢN PHÁT SINH TỪ, HOẶC TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN, HOẶC CÁO BUỘC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẬT, Dỡ, SỬ DỤNG, SỞ HỮU, LƯU TRỮ, TIÊU CHUẨN HOẶC VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM NÀO ĐƯỢC LÀM TỪ ĐÓ (DÙ BỞI NGƯỜI MUA, BẤT KỲ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO, NGƯỜI DÙNG CUỐI CÙNG , HOẶC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ), VÀ CÓ BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO NÀO, VÀ TỪ BẤT KỲ THẤT BẠI NÀO CỦA NGƯỜI MUA TRONG VIỆC TUÂN THỦ KIỂM SOÁT XUẤT KHẨU HOẶC YÊU CẦU XUẤT KHẨU NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA VÀ QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY.

3.0 Trường hợp bất khả kháng : Việc Bên bán không hoặc không có khả năng thực hiện, hoặc Bên mua không hoặc không thể nhận bất kỳ việc giao hàng hoặc giao hàng nào khi đến hạn, hoặc việc một trong hai Bên không hoặc không có khả năng thực hiện kịp thời bất kỳ nghĩa vụ nào khác được yêu cầu theo Thỏa thuận này, ngoại trừ việc thanh toán tiền, nếu do “ Bất khả kháng ” gây ra, như được định nghĩa sau đây, sẽ không cấu thành vi phạm của Thỏa thuận này hoặc khiến Bên bị ảnh hưởng bởi Bất khả kháng phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bên kia; với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng phải thông báo kịp thời cho bên kia về sự tồn tại của Bất khả kháng, thời gian dự kiến và ảnh hưởng dự kiến của Bất khả kháng đối với khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này. Bên không thể thực hiện được nghĩa vụ phải thông báo kịp thời cho Bên kia khi Tình huống bất khả kháng không còn ảnh hưởng đến khả năng thực hiện nghĩa vụ của Bên đó. Số lượng Sản phẩm được giao sẽ giảm đi bằng số lượng Sản phẩm không được giao do Tình huống bất khả kháng, trừ khi cả hai Bên đồng ý rằng tổng số lượng Sản phẩm được giao theo Thỏa thuận này sẽ không thay đổi. Trong trường hợp khả năng thực hiện của Bên bán bị ảnh hưởng bởi các trường hợp Bất khả kháng: (i) Bên bán có thể, theo lựa chọn của mình, chọn phân bổ tổng sản lượng Sản phẩm của mình cho các yêu cầu nội bộ (nếu có) và/hoặc bên ngoài khác nhau đối với Sản phẩm. Sản phẩm (ví dụ: sản xuất và bán hàng) theo quyết định riêng của Người bán; và (ii) Người mua có thể nhận được số lượng Sản phẩm mà Người bán không thể giao từ nguồn khác mà không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Người bán. Trong thời gian Người bán không thể giao hàng hoặc thực hiện các hoạt động khác, Người bán sẽ không có nghĩa vụ mua hoặc sử dụng bất kỳ nỗ lực nào để mua bất kỳ số lượng Sản phẩm nào sẽ bán cho Người mua theo Thỏa thuận này từ bất kỳ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thay thế nào. Như được sử dụng ở đây, thuật ngữ “ Bất khả kháng ” có nghĩa là bất kỳ hành động nào do thiên nhiên, thiên nhiên hoặc kẻ thù chung, tai nạn, vụ nổ, hỏa hoạn, lũ lụt, hạn hán, hiểm họa trên biển, đình công, bế xưởng, tranh chấp lao động, bạo loạn, phá hoại, cấm vận, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không và Hoa Kỳ có tham gia hay không), tấn công khủng bố và đe dọa tấn công khủng bố, hạn chế hoặc giới hạn hoặc tuân thủ pháp luật của liên bang, tiểu bang hoặc thành phố, việc vận chuyển không thành công hoặc chậm trễ, thiếu hoặc không có khả năng để có được nguyên liệu thô, vật tư, thiết bị, nhiên liệu, năng lượng, nhân công hoặc các hoạt động cần thiết khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thể sản xuất Sản phẩm do không có sẵn, thiếu hụt hoặc bị gián đoạn trong quá trình vận chuyển hoặc vận chuyển của một công ty đồng sản phẩm hoặc thành phần/vật liệu cần thiết) gián đoạn hoặc cắt giảm nguồn điện hoặc bất kỳ trường hợp nào khác có tính chất tương tự hoặc khác biệt nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Bên bị ảnh hưởng. Một Bên không bắt buộc phải giải quyết các tranh chấp lao động hoặc tranh chấp với các nhà cung cấp nguyên liệu thô, vật tư, thiết bị, nhiên liệu hoặc điện hoặc tìm kiếm các nguồn thay thế trừ khi phù hợp với phán quyết kinh doanh của Bên đó vì lợi ích tốt nhất của mình. Hơn nữa, để tránh nghi ngờ, Người bán sẽ không bắt buộc phải sửa chữa và/hoặc xây dựng lại cơ sở sản xuất Sản phẩm hoặc các cơ sở liên quan đến Sản phẩm có thể bị hư hỏng hoặc phá hủy về mặt vật chất. Trong trường hợp Tình huống bất khả kháng ảnh hưởng đến việc thực hiện của một trong hai Bên theo Thỏa thuận này trong ít nhất chín mươi (90) ngày liên tục, Bên có khả năng thực hiện có thể chấm dứt Thỏa thuận này khi có thông báo bằng văn bản cho Bên bị ảnh hưởng.

4.0 Bằng sáng chế :

4.1 Người bán bảo đảm rằng Sản phẩm sẽ được giao mà không có khiếu nại chính đáng của bất kỳ bên thứ ba nào về việc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế nào của Hoa Kỳ liên quan đến việc sản xuất Sản phẩm. Người bán không bảo đảm chống lại hành vi vi phạm và không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với các vật liệu hoặc thiết bị khác hoặc trong hoạt động của bất kỳ quy trình hoặc thiết bị nào hoặc theo bất kỳ cách nào khác hoặc cho bất kỳ mục đích nào dù có hay không được chỉ định cụ thể. bởi hoặc được tiết lộ cho Người bán. Việc mua Sản phẩm không cấp bất kỳ giấy phép, quyền miễn trừ hoặc bất kỳ quyền nào khác cho Người mua theo bất kỳ bằng sáng chế nào của Người bán hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm kết hợp với các vật liệu hoặc thiết bị khác hoặc trong hoạt động của bất kỳ quy trình hoặc thiết bị nào .

4.2 Trong trường hợp bắt đầu bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục nào chống lại Người mua vì hành vi vi phạm được bảo đảm ở trên của Người bán, Người bán sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Người mua trước những thiệt hại trực tiếp bao gồm chi phí tòa án và phí luật sư hợp lý liên quan, với điều kiện Người mua: thông báo cho Người bán ngay lập tức (nhưng không muộn hơn năm (5) ngày làm việc sau khi Người mua nhận được thông báo về bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục nào như vậy), bằng văn bản, về việc bắt đầu vụ kiện hoặc thủ tục đó; cho phép Người bán có quyền kiểm soát duy nhất việc bào chữa cho vụ kiện đó hoặc tiến hành thủ tục nhân danh Người mua; cung cấp cho Người bán, bằng chi phí của Người bán, tất cả sự hỗ trợ hợp lý để bảo vệ hoặc giải quyết vấn đề đó; và không giải quyết hoặc thỏa hiệp bất kỳ vụ kiện hoặc thủ tục tố tụng nào như vậy mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán. Người mua sẽ có quyền được đại diện để bào chữa cho vấn đề đó bởi luật sư do chính họ lựa chọn và bằng chi phí của mình.

4.3 Trừ khi được quy định rõ ràng trong Mục 4.2 ngay trước đó, Người mua sẽ bồi thường, giữ vô hại và bảo vệ Người bán trước mọi khiếu nại, vụ kiện, thiệt hại, chi phí, chi phí, tiền phạt, trách nhiệm pháp lý hoặc nguyên nhân tố tụng, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do, liên quan đến hoặc phát sinh từ bất kỳ khiếu nại vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào do Người mua hoặc bất kỳ nhà sản xuất thu phí nào của Người mua sử dụng Sản phẩm hoặc việc sử dụng, phân phối hoặc bán bất kỳ sản phẩm nào được tạo ra từ đó .

5.0 Không có quyền lưu giữ : Bên mua tuyên bố, bảo đảm, giao ước và đồng ý rằng Bên mua sẽ không cho phép cũng như không chịu bất kỳ quyền lưu giữ hoặc biện pháp bảo đảm nào khác được đệ trình hoặc đính kèm với các lô hàng Sản phẩm hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác được bán cho Bên mua cho đến khi Bên mua thanh toán cho Người bán những khoản đó đầy đủ. Người bán có quyền đưa ra điều kiện đối với bất kỳ và tất cả việc bán hàng hóa cho Người mua khi bất kỳ chủ nợ có bảo đảm nào của Người mua có quyền cầm giữ hồ sơ đối với tài sản của Người mua từ bỏ quyền lưu giữ đối với điều đó. Trong trường hợp Người mua nộp đơn yêu cầu bồi thường theo Bộ luật Phá sản, Người mua thừa nhận quyền đòi lại của Người bán đối với bất kỳ hàng hóa nào được giao cho Người mua trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày trước khi nộp đơn yêu cầu phá sản đó. , và theo đây từ bỏ quyền khẳng định để bào chữa cho các khiếu nại đòi lại của Người bán rằng bất kỳ chủ nợ có bảo đảm nào của Người mua đều có quyền lưu giữ đối với hàng hóa đó.

6.0 Thuế : Bất kỳ khoản thuế hoặc khoản phí nào khác của chính phủ hoặc sự gia tăng bất kỳ khoản thuế hoặc phí chính phủ nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Thuế Superfund nào đối với việc sản xuất, bán và/hoặc vận chuyển Sản phẩm do Người bán hoặc đơn vị liên kết của Người bán bán theo Thỏa thuận này (trừ các khoản thuế dựa trên thu nhập ròng của Người bán) hoặc tính vào chi phí liên quan do chính quyền liên bang, tiểu bang, tỉnh hoặc thành phố/địa phương áp đặt hoặc có hiệu lực vào hoặc sau ngày của Thỏa thuận này sẽ được thêm vào giá đó có hiệu lực đối với Sản phẩm và sẽ được Người mua thanh toán cho Người bán.

7.0 Từ bỏ : Việc một trong hai Bên không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào sẽ không cấu thành sự từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này, cũng như không ảnh hưởng đến hiệu lực của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc quyền của Bên đó sau này thực thi từng điều khoản của Thỏa thuận này. Việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào hoặc vi phạm Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc vi phạm nào khác.

8.0 Luật điều chỉnh : Tất cả các vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này đều được điều chỉnh và giải thích theo luật nội bộ của Bang Texas mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về điều khoản hoặc quy tắc luật có thể gây ra việc áp dụng luật của bất kỳ khu vực pháp lý nào khác ngoài bang Texas. Bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục pháp lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được tiến hành tại tòa án liên bang hoặc tiểu bang thích hợp ở Quận Harris, Texas và mỗi Bên sẽ không thể hủy bỏ thẩm quyền xét xử độc quyền của các tòa án đó trong bất kỳ vụ kiện, hành động hoặc thủ tục tố tụng nào như vậy. tiến hành. Người mua và Người bán cùng đồng ý rằng Công ước của Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế không áp dụng cho Thỏa thuận này hoặc việc Người bán bán Sản phẩm cho Người mua.

Trong trường hợp một trong hai Bên muốn thực thi bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào đối với bên kia phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, Bên thắng kiện sẽ có quyền yêu cầu, ngoài mọi thiệt hại hoặc khoản đền bù khác được trao cho mình, phí luật sư hợp lý, tòa án chi phí, phí chuyên gia, tư vấn làm chứng và các chi phí khác có liên quan.

9.0 Texas DTPA. BÊN MUA TỪ CHỐI BẤT KỲ QUYỀN NÀO MÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ CÓ THEO ĐẠO LUẬT THỰC HÀNH THƯƠNG MẠI LỪA ĐẢO CỦA TEXAS NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT KINH DOANH & THƯƠNG MẠI TEXAS MỤC 17.41 và tiếp theo. (NGOẠI TRỪ CÁC QUYỀN THEO MỤC 17.55A KHÔNG THỂ BỎ QUA) TRONG PHẠM VI NGƯỜI MUA CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HỢP PHÁP.

10.0 Thông báo : Tất cả các tài liệu, thông báo và thông tin liên lạc được đưa ra dưới đây hoặc liên quan đến đây sẽ được lập thành văn bản, được ký (ký có thể bằng chữ ký điện tử) bởi Bên đưa ra hoặc đưa ra thông báo hoặc thông tin liên lạc và sẽ được coi là đã đưa ra khi: ( i) (x) được gửi trực tiếp hoặc qua người đưa tin hoặc (y) gửi bằng fax hoặc thư điện tử vào ngày nhận được fax hoặc thư điện tử, với điều kiện là người gửi có thể và cung cấp bằng chứng về việc truyền thành công và ngày đó là một ngày làm việc (và nếu không, thì vào ngày làm việc tiếp theo) hoặc (z) ba (3) ngày làm việc sau khi được gửi qua đường bưu điện Hoa Kỳ trong một phong bì dán kín có dán, đăng ký hoặc chứng nhận đủ bưu phí, hãy gửi lại biên nhận được yêu cầu hoặc gửi tới dịch vụ giao hàng ngày hôm sau được công nhận trên toàn quốc, chẳng hạn như Federal Express hoặc United Parcel Service, và (ii) được gửi đến địa chỉ như nêu dưới đây hoặc tới các địa chỉ hoặc (những) người được chỉ định khác sau đây có thể được chỉ định bởi một Bên sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên kia.

 

Gửi người bán:

Công ty TNHH Hợp chất Westlake

2801 Post Oak Blvd., Suite 600

Houston, Texas 77056

Người chú ý: Giám đốc Kinh doanh Quốc gia của Hợp chất,

Eric Schumacher

Fax: 713.629.6239

Email: eschumacher@westlake.com

legaldepartment@westlake.com

Để Người Mua:

Chú ý:

Mô phỏng:

E-mail:

11.0 Giải quyết tranh chấp :

11.1 Ngoại trừ phạm vi yêu cầu thực thi quyền sở hữu trí tuệ hoặc nghĩa vụ bảo mật (tuy nhiên phải tùy thuộc vào việc lựa chọn cung cấp địa điểm nêu trong câu thứ hai của Mục 11.4) và như một điều kiện tiên quyết để tiến hành bất kỳ hành động pháp lý nào được cơ quan có thẩm quyền cho phép. các điều khoản dưới đây, mọi tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp giữa các Bên phát sinh từ hoặc liên quan đến điều khoản của Thỏa thuận này hoặc việc vi phạm, chấm dứt hoặc hiệu lực của Thỏa thuận này, theo yêu cầu bằng văn bản của một trong hai Bên, sẽ ngay lập tức được chuyển đến các giám đốc điều hành cấp cao để cùng giải quyết. của mỗi Bên có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và có cấp quản lý cao hơn (những) người chịu trách nhiệm trực tiếp về việc quản lý hàng ngày của Thỏa thuận này. Trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của một Bên, Bên nhận sẽ gửi cho Bên kia văn bản trả lời. Mỗi thông báo yêu cầu và phản hồi sẽ bao gồm: (a) tuyên bố về quan điểm của Bên tương ứng và bản tóm tắt các lập luận ủng hộ quan điểm đó; và (b) tên và chức danh của bất kỳ người nào khác sẽ đi cùng giám đốc điều hành cấp cao. Trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi gửi thông báo yêu cầu của Bên tranh chấp, giám đốc điều hành cấp cao của cả hai Bên sẽ gặp nhau vào thời gian và địa điểm được hai bên chấp nhận, và sau đó thường xuyên nếu họ thấy cần thiết một cách hợp lý để cố gắng giải quyết tranh chấp một cách thiện chí. . Các Bên đồng ý tôn trọng mọi yêu cầu hợp lý về thông tin. Tất cả các cuộc đàm phán theo quy định này đều được giữ bí mật và sẽ được coi là các cuộc đàm phán thỏa hiệp và giải quyết vì mục đích của các quy tắc chứng cứ hiện hành.

11.2 Nếu tranh chấp không được giải quyết bằng thương lượng trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày Bên tranh chấp đưa ra thông báo yêu cầu, hoặc nếu các Bên không đáp ứng trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày yêu cầu đó, các Bên đồng ý cố gắng giải quyết tranh chấp tranh chấp bằng hòa giải theo bất kỳ quy tắc hòa giải nào được các Bên đồng ý bởi một Bên gửi yêu cầu bằng văn bản cho bên kia. Trừ khi có thỏa thuận khác, Các Bên sẽ chọn một hòa giải viên trung lập được các Bên nhất trí. Buổi hòa giải sẽ được tổ chức tại một địa điểm ở Hoa Kỳ được các Bên đồng ý. Mọi thủ tục hòa giải đều không có tính ràng buộc.

11.3 Việc hòa giải này phải được kết thúc trong khoảng thời gian mà các Bên nhất trí hoặc nếu không có thỏa thuận như vậy thì trong vòng bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày lựa chọn hòa giải viên. Trừ khi các Bên có thỏa thuận rõ ràng khác, mỗi Bên sẽ tự chịu chi phí, phí pháp lý và phí chuyên gia phát sinh trong quá trình hòa giải và chia đều chi phí cho hòa giải viên. Nếu sau khi tiến hành thủ tục một cách thiện chí (i) Các Bên không thể thống nhất được một hòa giải viên trung lập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày các giám đốc điều hành cấp cao không đáp ứng theo yêu cầu trong Mục 11.2 hoặc các giám đốc điều hành cấp cao không giải quyết tranh chấp theo Mục 11.2, tùy điều kiện nào đến trước; hoặc (ii) với sự hỗ trợ của trung gian hòa giải, các Bên không giải quyết tranh chấp trong khoảng thời gian quy định tại Mục 11.3 này, các Bên có thể tiến hành theo Mục 11.4 dưới đây.

11.4 Sau khi thực hiện xong các thủ tục nêu trên, một trong hai Bên có thể khởi kiện để giải quyết tranh chấp. Việc kiện tụng sẽ chỉ được bắt đầu tại tòa án tiểu bang hoặc tòa án liên bang đặt tại bang Texas và mỗi Bên theo đây phải tuân theo thẩm quyền của tòa án nơi vụ kiện tụng đó được bắt đầu.

Cải cách 12.0:   Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ được sửa đổi ở mức tối đa được phép để duy trì ý định ban đầu của các Bên. Nếu điều khoản này không thể được sửa đổi theo cách duy trì ý định ban đầu của các Bên thì điều khoản đó sẽ bị xóa và tách khỏi Thỏa thuận này với các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

13.0 Chuyển nhượng: Thỏa thuận này cũng như bất kỳ quyền nào dưới đây đều không được một Bên chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia, không được từ chối một cách vô lý; tuy nhiên, với điều kiện là tuân theo điều khoản Kiểm soát xuất khẩu trong tài liệu này, một trong hai Bên có thể, mà không cần có sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, chuyển nhượng Thỏa thuận này và các quyền của mình cũng như ủy quyền các nghĩa vụ của mình dưới đây cho một chi nhánh hoặc cho bên thứ ba liên quan đến việc chuyển giao. hoặc bán toàn bộ hoặc phần lớn hoạt động kinh doanh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất hoặc giao dịch tương tự. Sau khi chuyển nhượng, các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này sẽ bị ràng buộc và mang lại lợi ích cho người mua hoặc người kế thừa quyền lợi hoặc người được chuyển nhượng khác.

14.0 Quản lý Sản phẩm : Người mua thừa nhận rằng Người mua đã được Người bán cảnh báo đầy đủ về những rủi ro liên quan đến việc xử lý, sử dụng, vận chuyển, lưu trữ và thải bỏ Sản phẩm của Người bán, nếu có, và rằng Người mua có kiến thức riêng biệt và độc lập về những rủi ro đó đã được biết đến. trong ngành của mình, (ii) rằng họ đã nhận được Bảng dữ liệu an toàn của người bán (“SDS”) cho mỗi Sản phẩm, tùy từng trường hợp, (iii) họ đã quen với bảng dữ liệu này và (iv) họ hiểu được nội dung SDS của Người bán. Người bán và Người mua thừa nhận mục tiêu chung là lưu trữ, xử lý, phân phối, sử dụng và thải bỏ Sản phẩm một cách an toàn. Người bán và Người mua đồng ý rằng họ và nhân viên, đại lý và nhà thầu của họ sẽ xử lý Sản phẩm một cách an toàn và phù hợp theo luật hiện hành. Người bán và Người mua sẽ đào tạo đầy đủ tất cả nhân viên, đại lý và nhà thầu của mình về cách sử dụng và xử lý Sản phẩm, đồng thời Người mua sẽ nhanh chóng thông báo cho Người bán trong trường hợp có bất kỳ sự cố tràn/rò rỉ Sản phẩm nào được báo cáo.

 

15.0 Chính sách từ chối trách nhiệm ứng dụng y tế:

 

Tôi. THÔNG BÁO VỀ HẠN CHẾ ỨNG DỤNG Y TẾ. Theo Thỏa thuận này, NGƯỜI BÁN chỉ cung cấp nguyên liệu thô. NGƯỜI BÁN không thiết kế, sản xuất hoặc bán bất kỳ thiết bị y tế nào dưới đây. NGƯỜI BÁN không xác nhận hoặc khẳng định tính phù hợp của sản phẩm của mình (bao gồm cả Sản phẩm) đối với các ứng dụng y tế cụ thể. BÊN BÁN chưa và không thường xuyên tiến hành bất kỳ thử nghiệm hoặc nghiên cứu nào để đánh giá tính an toàn, phù hợp hoặc hiệu quả của Sản phẩm của mình trong việc sử dụng hoặc ứng dụng y tế. Trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc dược phẩm (ở đây là NHÀ PHÂN PHỐI) là xác định rằng nguyên liệu thô của BÁN (bao gồm cả Sản phẩm) là an toàn, hợp pháp và phù hợp về mặt kỹ thuật cho ứng dụng hoặc mục đích sử dụng dự kiến của NHÀ PHÂN PHỐI hoặc người dùng tiếp theo khác.

ii. BÊN BÁN KHÔNG BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÙ HỢP CỦA BẤT KỲ SẢN PHẨM BÁN NÀO ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG Y TẾ LIÊN QUAN ĐẾN CON NGƯỜI.

iii. Các Bên dự định mục này sẽ mang lại cho NGƯỜI BÁN sự bảo vệ đầy đủ nhất theo Đạo luật Đảm bảo Tiếp cận Vật liệu Sinh học năm 1998, 21 USC § 1601, và tiếp theo , như được cho phép theo đó.

iv. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BÊN BÁN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHỤC HỒI NÀO (DỰA DỰA TRÊN BẤT KỲ HÌNH THỨC SỰ CẨN THẬN NÀO, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC, BẤT CỨ HÌNH THỨC, HỢP ĐỒNG HOẶC BẢO ĐẢM NÀO) ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ TRONG BẤT KỲ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN, PHÁT SINH TỪ HOẶC KẾT QUẢ TỪ VIỆC GIAO HÀNG BỞI SẢN PHẨM BỞI NHÀ VẬN CHUYỂN DƯỚI ĐÂY HOẶC BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI MUA HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BÊN BÁN LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM, NGAY CẢ KHI BÊN BÁN ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CÓ THIỆT HẠI ĐÓ.

16.0 Kiểm soát xuất khẩu : Các Bên thừa nhận rằng họ cũng như Sản phẩm được bán hoặc chuyển giao theo Thỏa thuận này có thể phải tuân theo các yêu cầu, luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ và Canada (bao gồm cả việc coi là xuất khẩu và tái xuất khẩu), cũng như luật pháp và quy định của Hoa Kỳ liên quan đến các lệnh cấm vận, trừng phạt cũng như các luật, quy định và yêu cầu tương tự áp dụng cho xuất khẩu (“ Yêu cầu Xuất khẩu ”). Các Bên đồng ý rằng việc bán hoặc cung cấp Sản phẩm của Người bán cũng như việc Người mua sử dụng, chuyển giao hoặc bán lại Sản phẩm có thể phải tuân theo một hoặc nhiều Yêu cầu Xuất khẩu này và Người mua đồng ý hiểu và tuân thủ bất kỳ Yêu cầu Xuất khẩu nào trong số này. áp dụng cho Người mua.

17.0 REACH : Các Bên hiểu rõ ràng rằng theo các điều khoản của Thỏa thuận này, Người bán không phải là nhà nhập khẩu (như được định nghĩa trong và vì mục đích của REACH) Sản phẩm và Người bán, với tư cách là một pháp nhân được thành lập tại Hoa Kỳ của Hoa Kỳ, không có nghĩa vụ pháp lý theo Quy định (EC) số 1907/2006 (“ REACH ”) hoặc luật pháp liên quan của Liên minh Châu Âu. Để tránh nghi ngờ, điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Người bán không có nghĩa vụ theo REACH hoặc Thỏa thuận này phải tự mình hoặc thông qua các công ty liên kết của mình hoặc bất kỳ Đại diện duy nhất nào (như được định nghĩa trong REACH) yêu cầu đăng ký trước, đăng ký hoặc cấp phép đối với bất kỳ (các) chất nào trong Sản phẩm của mình hoặc trong bất kỳ nguyên liệu thô nào cần thiết để sản xuất Sản phẩm của mình, trừ khi các Bên đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện tuân thủ cụ thể liên quan đến từng chất.

18.0 Chấp nhận : Việc người mua chấp nhận Thỏa thuận này được giới hạn rõ ràng ở các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. Nếu Người mua chấp nhận bất kỳ lô hàng Sản phẩm nào theo Thỏa thuận này trước khi Người bán và Người mua thực hiện Thỏa thuận này thì những lô hàng đó sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận này. Ngoại trừ những chuyến hàng trước đó, Thỏa thuận này sẽ không ràng buộc Người bán trừ khi và cho đến khi được đại diện ủy quyền của Người bán ký.

19.0 Không vi phạm; Sự đồng ý : Người mua đảm bảo rằng việc Người mua thực hiện, giao hàng và thực hiện Thỏa thuận này cũng như việc hoàn thành các giao dịch được dự tính theo đây sẽ không (có hoặc không có việc đưa ra thông báo hoặc thời gian trôi đi hoặc cả hai) xung đột với, dẫn đến vi phạm của, cấu thành vi phạm hoặc đẩy nhanh hoặc cho phép đẩy nhanh việc thực hiện theo yêu cầu hoặc yêu cầu bất kỳ sự đồng ý, ủy quyền hoặc phê duyệt nào theo bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng, cam kết, khế ước, hợp đồng thuê hoặc công cụ, tài liệu hoặc cam kết nào khác mà Người mua phải tuân theo .

20.0 Sao chép : Thỏa thuận này và tất cả các tài liệu liên quan đến đây và sau đó, có thể được lưu trữ và/hoặc sao chép bằng bất kỳ phương tiện hoặc quy trình nào bao gồm cả phương tiện điện tử hoặc cơ khí. Bất kỳ bản sao chép nào sao chép chữ ký của các Bên sẽ được chấp nhận làm bằng chứng như bản gốc trong bất kỳ vụ kiện tụng nào mà không quan tâm đến việc bản gốc có tồn tại hay không. Nếu một Bên ký Thỏa thuận này và sau đó truyền bản fax điện tử của trang chữ ký (bao gồm nhưng không giới hạn ở định dạng PDF), thì Bên nhận có thể dựa vào bản fax điện tử đó như một trang chữ ký được thực hiện ban đầu mà không có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với Thỏa thuận này , trừ khi việc sửa đổi hoặc thay đổi đó được Bên gửi ghi chú trên bản fax điện tử đó.

21.0 Tuân thủ pháp luật.

Một. Người mua phải tuân thủ Quy tắc ứng xử của Người bán (có thể tìm thấy tại https://www.westlake.com/code-conduct). Người bán và Người mua hiểu và đồng ý rằng Sản phẩm do Người bán cung cấp cũng như việc thực hiện của các bên theo Thỏa thuận này phải tuân theo luật pháp, quy tắc, quy định, chỉ thị, sắc lệnh, lệnh hoặc quy chế (“Luật”) của Hoa Kỳ và có thể phải tuân theo Luật của các quốc gia hiện hành khác. Người mua đồng ý tuân thủ các Luật đó, nếu có, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Hoa Kỳ, Đạo luật hối lộ của Vương quốc Anh, Luật chống hối lộ của các quốc gia khác, Quy định quản lý xuất khẩu của Hoa Kỳ, Quy định về buôn bán vũ khí quốc tế của Hoa Kỳ và Luật do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quản lý. Người mua đồng ý hợp tác với Người bán để đảm bảo tuân thủ Pháp luật khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ của Người mua theo Thỏa thuận này và đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Người bán không bị thiệt hại, các đơn vị mẹ và chi nhánh trực tiếp và gián tiếp của Người bán, cũng như và giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng tương ứng của họ đối với các yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tiền phạt, hình phạt, tổn thất và thiệt hại (bao gồm chi phí, chi phí điều tra và kiện tụng cũng như phí luật sư phát sinh liên quan) phát sinh từ hoặc liên quan đến Nghĩa vụ của người mua theo khoản này. Trong trường hợp có hành động cưỡng chế chống lại Người mua liên quan đến việc Người mua không tuân thủ Luật có liên quan hợp lý đến hoạt động của Người mua theo Thỏa thuận này, Người mua sẽ cung cấp cho Người bán thông báo bằng văn bản về hành động cưỡng chế đó trước khi công bố hoặc tiết lộ hành động cưỡng chế đó, và trong mọi trường hợp không muộn hơn mười (10) ngày làm việc sau hành động cưỡng chế đó.

b. Mỗi Bên đồng ý rằng, liên quan đến Thỏa thuận này, Bên đó sẽ không đề nghị, hứa hẹn hoặc đưa bất kỳ thứ gì có giá trị, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ ai, bao gồm bất kỳ quan chức chính phủ, đảng phái chính trị hoặc chiến dịch nào, bất kỳ quan chức hoặc nhân viên nào của bất kỳ tổ chức quốc tế công nào, hoặc bất kỳ quan chức hoặc nhân viên nào của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào thuộc sở hữu của chính phủ, nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đảm bảo lợi thế hoặc lợi ích cho Người bán. Mỗi Bên thừa nhận mình nhận thức được các hình phạt và hậu quả pháp lý liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động tham nhũng.

c. Bất kể những điều đã nói ở trên, Người bán và Người mua đồng ý không xuất khẩu, tái xuất khẩu, truyền tải hoặc chuyển giao Sản phẩm, dù trực tiếp hay gián tiếp: (i) cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được liệt kê hoặc chỉ định là cá nhân hoặc bên bị chặn, bị cấm hoặc bị hạn chế giao dịch bởi Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; (ii) cho bất kỳ mục đích hoặc mục đích sử dụng nào bị chính phủ Hoa Kỳ cấm, chẳng hạn như sản xuất hoặc phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học, hoặc (iii) tới bất kỳ điểm đến hoặc điểm quá cảnh nào bị chính phủ Hoa Kỳ, EU cấm đoán về thương mại hoặc kinh tế hoặc bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào khác, hiện tại hoặc trong tương lai trong Danh sách các công dân bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN) của Hoa Kỳ, đôi khi có thể được sửa đổi. Hơn nữa, Người mua đồng ý rằng họ sẽ không bán bất kỳ Sản phẩm hoặc sản phẩm nào, trực tiếp hoặc gián tiếp vào Cuba, Vùng Crimea, Iran, Syria và Triều Tiên hoặc bất kỳ quốc gia, tổ chức hoặc cá nhân nào khác đang bị trừng phạt kinh tế hiện hành hoặc trong Danh sách SDN và có thể, theo yêu cầu của Người bán, được yêu cầu cung cấp thông tin về Sản phẩm và người dùng cuối.

d. Người mua thừa nhận rằng bất kỳ sự trình bày sai hoặc vi phạm các quy định nêu trên trong Phần 20 này sẽ bị coi là vi phạm nghiêm trọng và Người bán sẽ có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và bất kỳ Đơn đặt hàng nào ngay lập tức mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý khi đưa ra thông báo cho Người mua.

đ. Trong trường hợp Người mua cung cấp cho Người bán bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của một cá nhân, như được xác định theo Luật hiện hành (“Thông tin cá nhân”), Người mua thừa nhận và đồng ý rằng Người bán sẽ thu thập và lưu giữ Thông tin cá nhân đó theo luật bảo mật hiện hành và bất kỳ tuyên bố về quyền riêng tư nào của Người bán, nếu có, đôi khi có thể được Người bán sửa đổi và Người mua sẽ tiết lộ tuyên bố về quyền riêng tư của Người bán, nếu có, cho bất kỳ cá nhân nào mà thông tin cá nhân mà Người mua cung cấp cho Người bán.

22.0 Người mua tinh tế. Người mua là người mua sành sỏi, am hiểu về các sản phẩm gốc hóa chất, công nghiệp hóa chất và các dẫn xuất của hóa chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các sản phẩm cuối cùng liên quan đến bất kỳ sản phẩm gốc hóa chất nào do Người bán sản xuất theo bất kỳ cách nào. Người mua hiểu rằng bằng cách mua bất kỳ sản phẩm nào từ Người bán hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm nào do Người bán bán cho Người mua để tạo ra các sản phẩm khác, Người mua có thể gặp rủi ro và trách nhiệm pháp lý thường liên quan đến các giao dịch mua đó hoặc với các rủi ro và trách nhiệm pháp lý liên quan đến ngành hóa chất như toàn bộ. Bằng kiến thức và kinh nghiệm này, Bên mua sẽ đánh giá giá trị và rủi ro, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý có thể có của hàng hóa được mua từ Bên bán và sẽ đưa ra ý kiến để thực hiện giao dịch mua nói trên chỉ dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của Bên mua chứ không dựa trên kiến thức và kinh nghiệm đó. bất kỳ ý kiến, tuyên bố hoặc dự đoán nào của Người bán, nhân viên, đại lý hoặc người đại diện của Người bán.

Lệnh đặc biệt 23.0. Nếu Sản phẩm được bán dưới đây nhất thiết phải được sản xuất đặc biệt cho Người mua và việc thực hiện của Người mua bị đình chỉ hoặc chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, ngoài các quyền và biện pháp khắc phục khác của Người bán dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền của Bên bán đối với các thiệt hại đối với tất cả số lượng hợp đồng không được thực hiện, cho dù số lượng đó đã được sản xuất hay đang được xử lý tại thời điểm đó), Người mua sẽ nhận hàng và thanh toán cho Sản phẩm đó khi đã được hoàn thành và đang được xử lý vào ngày Người bán nhận được thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt, với điều kiện , rằng nếu Người mua vì bất kỳ lý do gì không thể chấp nhận việc giao Sản phẩm đó thì Người mua sẽ thanh toán như thể việc giao hàng đã được thực hiện và Người bán sẽ lưu trữ Sản phẩm đó cho Người mua và bằng chi phí của Người mua.

24.0 Phân bổ. Nếu vì bất kỳ lý do gì, Người bán không thể cung cấp tổng nhu cầu về Sản phẩm được chỉ định trong tài liệu này, Người bán có thể phân phối sản lượng sẵn có của Sản phẩm đó cho bất kỳ hoặc tất cả người mua, bao gồm các bộ phận, chi nhánh và công ty con của Người bán, trên cơ sở mà Người bán cho là công bằng và hợp lý. thực tế, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót nào trong hoạt động có thể xảy ra do nguyên nhân đó. Người bán không có nghĩa vụ phải phân bổ nguyên liệu thô của mình cho Sản phẩm được đề cập trong tài liệu này hoặc sản xuất Sản phẩm đó thay vì sản phẩm khác do Người bán sản xuất.

25.0 Hỗ trợ kỹ thuật. Theo yêu cầu của Người mua, Người bán có thể, theo lựa chọn của mình, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và thông tin có sẵn liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm được đề cập trong tài liệu này. Người mua không nên dựa vào thông tin và hỗ trợ kỹ thuật như vậy cho các ứng dụng cụ thể vì mặc dù Người bán sẽ chỉ cung cấp hỗ trợ và thông tin mà Người bán cho là đáng tin cậy nhưng kết quả sẽ khác nhau tùy theo quá trình xử lý và các điều kiện khác. Theo đó, thông tin và hỗ trợ đó được cung cấp và chấp nhận với rủi ro của Người mua và việc xác nhận tính hợp lệ và tính phù hợp của thông tin đó trong các trường hợp cụ thể phải được lấy một cách độc lập VÀ NGƯỜI MUA CHỊU TRÁCH NHIỆM DUY NHẤT VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC THEO ĐÓ. BÊN BÁN SẼ KHÔNG CÓ HOẶC CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LIÊN QUAN ĐẾN SỰ HỖ TRỢ HOẶC THÔNG TIN ĐÓ, DÙ DO SỰ SỰ CẨN THẬN HOẶC BẰNG CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÓ TRONG BẢNG DỮ LIỆU SẢN PHẨM CỦA BÁN.

26.0 Xử lý an toàn. Người bán phải dán nhãn Sản phẩm đúng cách theo Quy định vận chuyển vật liệu nguy hiểm và Tiêu chuẩn thông tin về mối nguy hiểm của OSHA và Người mua xác nhận đã nhận được Bảng dữ liệu an toàn vật liệu của Người bán. Người mua phải kiểm tra Sản phẩm một cách kịp thời và cẩn thận khi nhận và sẽ duy trì các quy trình xử lý và sử dụng an toàn thích hợp. Người mua sẽ thông báo cho nhân viên, khách hàng và bên thứ ba của mình, những người có thể tiếp xúc với Sản phẩm đó về các mối nguy hiểm, các yêu cầu sử dụng và xử lý thích hợp của Sản phẩm, đồng thời phải tuân thủ Tiêu chuẩn Truyền thông về Nguy hiểm OSHA cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành khác.

27.0 Trọng lượng, giam giữ, phạt tiền và tiền bồi thường. Trọng lượng của tất cả các lô hàng sẽ được xác định tại thời điểm giao hàng bằng cách xác định tổng trọng lượng và trọng lượng bì của mỗi container. Các khiếu nại về trọng lượng và/hoặc kiểm tra sẽ chỉ được phép (1) nếu khiếu nại đó dành cho một nửa của một phần trăm (½%) hoặc hơn toàn bộ nội dung của tất cả các lô hàng, ngoại trừ xe phễu và xe tải phễu, sẽ được chấp nhận. chỉ được phép nếu yêu cầu bồi thường đó dành cho một phần trăm (1%) hoặc nhiều hơn toàn bộ nội dung và (2) nếu được thực hiện trong vòng mười (10) ngày sau khi nhận được tại điểm đến và (3) nếu được hỗ trợ bởi vé cân đường sắt được chứng nhận trong trường hợp của lô hàng bằng ô tô phễu hoặc bằng bằng chứng khác được Người bán chấp nhận một cách hợp lý trong trường hợp vận chuyển không phải bằng ô tô phễu và (4) nếu Người mua chứng minh được với sự hài lòng của Người bán rằng container được đề cập đã hoàn toàn trống rỗng. Người mua sẽ nhanh chóng dỡ bất kỳ và tất cả các container đó. Phí phạt lưu giữ hoặc tạm giữ bổ sung sẽ do Người mua chịu. Người mua phải chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm pháp lý với Người bán về tổn thất hoặc hư hỏng đối với thiết bị vận chuyển do Người bán hoặc thay mặt Người bán cung cấp trong thời gian Người mua hoặc người được chỉ định của Người mua quản lý.

Bảo mật 28.0. Trong trường hợp Người mua không thực hiện các điều khoản thanh toán của Người bán hoặc trong trường hợp Người bán có bất kỳ nghi ngờ nào vào bất kỳ lúc nào về trách nhiệm hoặc điều kiện tài chính của Người mua, Người bán, theo quyết định riêng của mình và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà Người bán có thể có, có thể từ chối thực hiện việc giao hàng tiếp theo trừ khi nhận được tiền mặt hoặc bảo đảm thỏa đáng đối với Người bán theo phán quyết riêng của Người bán. Người bán sẽ nhận được khoản tín dụng cho nghĩa vụ số lượng của mình dưới đây với số tiền tương đương với bất kỳ số lượng Sản phẩm nào mà Người bán từ chối giao theo quy định tại đây.

29.0 Hiệu lực của Tiêu đề và các tiêu đề: Tiêu đề của Thỏa thuận này và các tiêu đề của các phần và tiểu mục của nó chỉ được đưa vào để thuận tiện và sẽ không chi phối, giới hạn hoặc hỗ trợ việc giải thích bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Thỏa thuận này.

30.0 Tuyên bố: Bên Mua và Bên bán đều tuyên bố với nhau rằng người ký Thỏa thuận này thay mặt cho Bên nói trên có toàn quyền, quyền hạn và thẩm quyền để ký kết Thỏa thuận này, ràng buộc các công ty tương ứng của họ theo các điều khoản của Thỏa thuận này và tất cả hành động cần thiết của công ty đã được thực hiện liên quan đến vấn đề đó.

31.0 Bản dịch: Thỏa thuận này được thực hiện bằng tiếng Anh. Trong trường hợp Thỏa thuận này được dịch sang một hoặc nhiều ngôn ngữ không phải tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh này sẽ kiểm soát tất cả các câu hỏi hoặc cách diễn giải và hiệu suất.

32.0 Hiệu lực: Các điều khoản và quy định của Thỏa thuận này liên quan đến thanh toán và bồi thường cũng như bất kỳ điều khoản và quy định nào khác, về bản chất là có hiệu lực, sẽ vẫn tồn tại sau khi Thỏa thuận này chấm dứt vì bất kỳ lý do gì.

33.0 Toàn bộ Thỏa thuận: Thỏa thuận này, bao gồm tất cả các tài liệu được đề cập trong Thỏa thuận, là toàn bộ thỏa thuận của các Bên liên quan đến chủ đề của thỏa thuận này và thay thế cũng như hủy bỏ mọi thông tin liên lạc, cam kết, tuyên bố hoặc bảo đảm và/hoặc hợp đồng trước đó giữa các Bên liên quan đến vấn đề này. Không có sửa đổi nào đối với Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực hoặc có hiệu lực trừ khi được rút gọn thành văn bản tham chiếu cụ thể đến Thỏa thuận này và được các Bên tuyên bố bị ràng buộc theo đó ký kết, và không có sửa đổi nào sẽ được thực hiện bằng bất kỳ mẫu đơn đặt hàng, mẫu xác nhận, vận chuyển nào. tài liệu hoặc tài liệu khác có chứa các điều khoản hoặc điều kiện bổ sung hoặc khác với những điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này.

34.0 Xác nhận và chấp nhận: Người mua thừa nhận rằng Người bán có thể sửa đổi và đăng các bản cập nhật cho các Điều khoản chung về bán sản phẩm này theo thời gian và rằng mọi đơn đặt hàng trong tương lai sẽ tuân theo phiên bản Điều khoản chung được đăng gần đây nhất. Khi chấp nhận đơn đặt hàng từ Người bán, Người mua sẽ được coi là đã chấp nhận các Điều khoản chung về bán sản phẩm này, trừ khi Người bán và Người mua đã ký kết một hợp đồng mua bán riêng bằng văn bản.

 

 

Đính kèm 1

Ngôn ngữ trong trường hợp số lượng cung cấp cho các địa điểm khác nhau sẽ được tích lũy.

4.1 Yêu cầu. Bên bán sẽ bán cho Bên mua và Bên mua sẽ mua từ Bên bán trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này, ở mức tối thiểu, tỷ lệ phần trăm cụ thể trong tổng yêu cầu của Bên mua đối với Sản phẩm được nêu dưới đây đối với cơ sở vật chất được chỉ định bên dưới của Bên mua, tổng yêu cầu hàng năm đó theo đây được ước tính bằng như sau:

Cơ sở của người mua

Yêu cầu mua hàng tối thiểu % được Người mua mua từ Người bán

Số lượng ước tính mỗi năm hợp đồng mà người mua sẽ mua từ người bán

Tổng yêu cầu tối thiểu ước tính của Bên mua trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này là _________ tấn cho tổng tất cả Cơ sở vật chất của Bên mua được quy định trong Mục 4.1 ở trên.

4.1.1 Trừ khi có thỏa thuận khác, Người mua sẽ mua và nhận Sản phẩm với số lượng hợp lý hàng tháng và theo lịch trình giao hàng hàng tháng do Người bán và Người mua thỏa thuận tùy từng thời điểm. Để tránh nghi ngờ, Bên bán không có nghĩa vụ phải bán và giao hàng theo hợp đồng này trong bất kỳ tháng dương lịch nào quá một phần mười hai (1/12) của Năm hợp đồng tối đa được chỉ định ở trên.

4.1.2 Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Người bán, Người mua sẽ không giảm bớt các yêu cầu của mình dưới đây đối với Sản phẩm bằng cách sử dụng loại hoặc sản phẩm thay thế cho Sản phẩm.

4.1.3 Nếu số lần mua thực tế của Bên mua dưới đây luôn thấp hơn tám mươi lăm phần trăm (85%) số lượng ước tính của Bên mua trong tổng cộng tất cả Cơ sở vật chất của Bên mua thì Bên bán có thể bắt đầu thương lượng lại cơ cấu giá theo Hợp đồng này cho Sản phẩm đó bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho Người mua. Sau khi gửi thông báo đó, các Bên sẽ nhanh chóng và có thiện chí xác định xem việc sửa đổi cơ cấu giá nào là phù hợp, nếu có. Nếu các cuộc đàm phán đó không đạt được thỏa thuận trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi gửi thông báo, Bên bán có thể, theo lựa chọn của mình và bằng thông báo bằng văn bản cho Người mua trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó, chấm dứt Thỏa thuận này đối với Sản phẩm hiện hành hoặc tất cả các sản phẩm đó. Sản phẩm có hiệu lực sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt.

4.1.4 Nghĩa vụ bán hàng tối đa. Trừ khi được Bên bán đồng ý khác bằng văn bản, nghĩa vụ bán Sản phẩm tối đa của Bên bán dưới đây đối với tổng tất cả Cơ sở vật chất của Bên mua được chỉ định trong Mục 4.1 ở trên trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này là ____ tấn; tuy nhiên, với điều kiện là nếu số lượng mua thực tế của Người mua dưới đây luôn ít hơn số lượng ước tính của Người mua thì Người bán, khi có thông báo bằng văn bản cho Người mua, có thể giảm nghĩa vụ bán hàng tối đa của Người bán dưới đây trong thời hạn còn lại của Thỏa thuận này đối với Sản phẩm hiện hành để phản ánh chính xác hơn số lượng thực tế sau đó. được Người mua mua Sản phẩm đó (bất kỳ thông báo bằng văn bản nào như vậy từ Người bán sẽ nêu rõ số năm Hợp đồng hàng năm được giảm tối đa của Người bán). Trong trường hợp Bên mua dự đoán một cách hợp lý các yêu cầu về tỷ lệ phần trăm tối thiểu được chỉ định ở trên sẽ tạo ra số lượng cho Sản phẩm trong Năm hợp đồng lớn hơn nghĩa vụ bán hàng tối đa của Bên bán được chỉ định ở trên đối với Sản phẩm hiện hành, Bên mua sẽ thông báo cho Bên bán về yêu cầu vượt quá đó mà Bên bán phải tuân theo. sẽ có quyền từ chối đầu tiên. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên bán nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán, theo lựa chọn của mình, sẽ thông báo cho Bên mua rằng Bên bán sẽ cung cấp các yêu cầu vượt mức đó theo Thỏa thuận này hoặc Bên mua có quyền tự do mua các yêu cầu vượt mức đó ở nơi khác trong Năm hợp đồng đó.

4.1.5 Bất kể bất kỳ điều gì ở trên hoặc bất kỳ quy trình giao dịch nào trước đó giữa Người mua và Người bán, Người mua sẽ không bắt buộc phải mua bất kỳ số lượng Sản phẩm tối thiểu hoặc ước tính cố định nào mà Bên mua không có nhu cầu thực tế trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này.

 

[PHƯƠNG PHÁP THAY THẾ SAU ĐÂY CHO THỎA THUẬN “SỐ LƯỢNG CỐ ĐỊNH” “LẤY HOẶC TRẢ TIỀN” – XÓA MỌI MỤC 4.1 KHÔNG PHÙ HỢP (DÙNG “YÊU CẦU” HOẶC “SỐ LƯỢNG CỐ ĐỊNH”, KHÔNG SỬ DỤNG CẢ HAI) HOẶC LIÊN HỆ PHÒNG LUẬT. ĐỂ NHẬN CÁC LỰA CHỌN BỔ SUNG]

4.1 Số lượng. Bên bán sẽ bán và Bên mua sẽ mua trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này tối thiểu _____ tấn Sản phẩm. Nghĩa vụ mua tối thiểu ước tính đối với từng cơ sở của Người mua được nêu dưới đây.

Cơ sở của người mua

Nghĩa vụ mua hàng tối thiểu Tấn/Năm hợp đồng

Tổng Nghĩa vụ mua tối thiểu của Bên mua trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này là ______ tấn cho tổng tất cả Cơ sở vật chất của Bên mua được quy định trong Mục 4.1 ở trên.

4.1.1 Nghĩa vụ bán hàng tối đa. Trừ khi được Bên bán đồng ý khác bằng văn bản, nghĩa vụ bán Sản phẩm tối đa của Bên bán đối với tổng các địa điểm của Bên mua dưới đây trong mỗi Năm hợp đồng của Thỏa thuận này là ____ tấn. Trong trường hợp Người mua yêu cầu Sản phẩm vượt quá nghĩa vụ bán hàng tối đa của Người bán, Người mua sẽ thông báo cho Người bán về yêu cầu vượt quá đó mà Người bán có quyền từ chối đầu tiên. Trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày Bên bán nhận được thông báo của Bên mua, Bên bán, theo lựa chọn của mình, sẽ thông báo cho Bên mua rằng Bên bán sẽ cung cấp các yêu cầu vượt mức đó theo Thỏa thuận này hoặc Bên mua sẽ được tự do mua các yêu cầu vượt mức đó ở nơi khác trong Năm hợp đồng đó.