Cổng bán hàng

Đối với khách hàng Hoa Kỳ của chúng tôi, hãy sử dụng cổng bán hàng Westlake Global Contracts để đặt hàng, tải xuống báo cáo và tài liệu, xem giá, v.v.

Cổng bán hàng của chúng tôi cho phép bạn:

Khám phá cổng thông tin

  • Khám phá danh mục sản phẩm
  • Quản lý tài khoản của bạn
  • Đặt hàng và xem xét trạng thái
  • Xem xét báo cáo
  • Tải tài nguyên xuống
  • Xem danh sách sản phẩm và giá cả
  • Kiểm tra trạng thái dự án sản phẩm
  • Thực hiện thay đổi đối với đơn đặt hàng