Bảo hành & Khiếu nại

"Thông tin được trình bày trên phương tiện kỹ thuật số này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Tất cả việc bán sản phẩm của các công ty con hoặc chi nhánh của Westlake Corporation đều phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của tổ chức tương ứng, được cung cấp theo yêu cầu. Không bảo hành, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể được thực hiện bởi phương tiện kỹ thuật số này và mọi bảo đảm đối với các sản phẩm đó được giới hạn ở những bảo đảm được quy định rõ ràng trong các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của tổ chức hiện hành . Hơn nữa, bất kỳ sự phụ thuộc nào của người dùng vào thông tin có trong phương tiện kỹ thuật số này đều do người dùng tự chịu rủi ro."